Hernekadar “Tüm yollar Roma’ya çıkar!” deyişi, Roma kenti, Roma İmparatorluğu’nun merkezi olduğu sürece bir gerçeği ifade etmiş olsa da, aslında, bu satırları yazana göre, “Yeni Roma”, ya da Konstantinopolis, “Tüm yollar Konstantinopolis’e çıkar” deyişini çok daha fazla haketmektedir. Şüpsesiz “Tüm yollar Konstantinopolis’e çıkar” biçiminde bir deyiş üretilmemiştir ama, kuzeyden güneye, doğudan batıya, ya da tersi yönlerde tüm yollar Konstantinopolis’e çıkar. Pusulanın her yönüne doğru yollar, Roma’ya göre çok daha fazla olarak, Konstantinopolis’ten geçmiştir ve halen geçmektedir… Michelangelo’nun “Tanrının adamı yaradışı” adlı tavan freskinde “Tanrı” ile “Adam”ın işaret parmaklarının birbirine dokunacak kadar karşılıklı uzanmış olması gibi, iki büyük kıtanın uzanan uçlarıyla birbirine neredeyse dokunduğu yerde, Bosporus’un girişinde kurulmuştur Konstantinopolis, ya da İstanbul.

***

Bir yanıyla sonderece entellektüel, tüm çağdaş bilimler karşısında merak yüklü, altı dil bilen, Homeros’u eski grekçeden okuyabilen, farsça şiirler yazan birisinin, diğer yandan soğukkanlılıkla sekiz aylık yarım kardeşini boğdurtabilmesi, emirlerini dinlemeyen bir insanı diğerlerine gözdağı verebilmek amacıyla kazığa oturtabilmesi, alabildiğine karmaşık bir ruhsal ve zihinsel bir yapının ürünüydü herhalde. Aslında, ortada korkutucu ve özel olarak incelenmesi gereken ruhsal bir yapı vardı. Bu ölçüde korkutucu olmanın gerisinde birtakım derin korkuların ve şüphelerin olduğu da bir gerçekti kanımca. Küçücük bir çocukken en karmaşık politik entrikalara, siyasi cinayetlere, taht kavgalarına tanık olmak, daha 12 yaşında iken tahta oturtulup ardından tahttan indirilmek, tüm bunlar sözkonusu karmaşık zehirli ruhsal yapının şekillenmesinde etken olmuşlardı sanırım. Karşımızda sadece övgülere layık, Napolyon’a veya Hannibal’e benzetilerek yüceltilecek bir kişilik yoktu. Bir yanıyla hayranlık, diğer yanıyla dehşet ve nefret duyguları uyandıran bir insan ile karşı karşıya idik. O belki bazı yanları ile Napolyon’u veya Hannibal’i çağrıştırabilirdi ama, daha çok ve özellikle O, henüz üç yaşında iken Moskova Büyük Kontluğu tahtına oturtulmuş olan, Rus birliğini sağlayan, Kazan Kağanlığı ile Doğu-Batı ticaret yolu üzerindeki Astrakhan Kağanlığı’nı sınırları içine katarak Rusya’ya imparatorluk yolunu açan Ivan Grozny’yi (IV. Ivan, Korkunç Ivan veya Müthiş Ivan, 1530- 1584) çağrıştırmaktaydı. Ivan Grozny’de küçük yaşta korkunç olaylara, entrikalara, siyasi cinayetlere tanık olarak yetişmiş korku yüklü ve korkutucu, çelişkilerle dolu bir karakterdi. Derin bir öfke anında, 16 Kasım 1581 günü O, elindeki asayı tahtının tek yasal varisi oğlu Ivan’ın kafasına vurarak O’nu öldürmüştü… Sözkonusu hayranlık ve nefret, aslında ve özü itibariyle, uzlaşmaz ekonomik-toplumsal çelişkilerle bölünmüş olan ve ölmeyen barış umuduyla sürekli birbirini boğazlamayı sürdüren insan soyuna idi…

 

kitabın temin edilebileceği adres:

https://www.pirtukakurdi.com/index.php?route=product/product&product_id=109566

TARİHİN KÜLLERİ ARASINDA KONSTANTİNOPOLİS

 

önsöz yerine

 

 

1) Şimdiki İstanbul’a Byzantion adı konmadan önceki yerleşimler ve tanınan ilk koloniciler olarak Traklar; Miletus ve Megera Grekleri’nin kolonisi olarak Byzantion (Bizans) adını alan kent; adlar üzerine kısa bilgiler; Byzantion ile ilintili olarak Persler, Makedonlar, Atina, Sparta, Thebai ve Thebai’den bilge kumandan ve politikacı Epaminandos üzerine bazı bilgiler; doğuya doğru ilerleyen Roma, Roma lejyonları; Byzantion’u yıkan ve sonra kentin stratejik önemini anlayıp yeniden inşa eden imparator Septimus Severus üzerine bilgiler

 

2) Byzantion’un Roma İmparatorluğu sınırları içine girişi; Doğu’da Part İmparatorluğu ve daha sonra Sasani İmparatorluğu ile savaşlar; Nero ve enflasyon üzerine bazı bilgiler; İç savaş ve Valerian ile başlayan Doğu-Batı bölünmesi; elli yıllık içsavaşı bitiren Diocletian ve dörtlü yönetim sistemi; yaptığı ekonomik reformlar ile Bizans İmparatorluğu’nun temellerini atan Diocletian’ın işleri; Roma İmparatorluğu sınırları içinde sayıları 60 milyona ulaşan halkın 15 (onbeş) milyon kadarını oluşturan Hristiyanlar'a eziyet eden Maxentius'a karşı Milvian Köprüsü Savaşı’na Hristiyan sembolleri ile giren I. Konstantin (Büyük Konstantin); önce Batı’nın, ardından her iki tarafın da imparatoru olan I. Konstantin’in Hristiyanlığı yasallaştırıp yolunu açması üzerine bilgiler

 

3) “Milan buyrukları” ile Hristiyanlar’ı koruma altına almış olan Büyük Konstantin’in (I. Konstantin’in) imparatorluğu birleştirmesi ve “Yeni Roma” adıyla Byzantion’u başkent yapması; henüz vaftiz bile edilmemiş olan I. Konstantin’in yönetiminde toplanan İznik (Nicaea) Konsülü, İsa’ya giydirilen “Baba- Oğul- Kutsal Ruh” gömleği; Yahudi tapınağındaki haksız kazanca başkaldırmış olduğu için yaşamı çarmıhta sonbulmuş olan İsa’nın, devletin, üst sınıfların denetimi altına alınarak kullanılması; İsa’nın gerçek kimliği; Yahudiler ve geçmişte Judea’da yaşanmış isyanın ardından Yahudi toplumunun ikinci büyük sürgünü; Pagan inançlar temelinde yükselen Hristiyanlık ve direnen Paganism; İsa’nın “kutsallığı” üzerine yapılan tartışmalar, Doğu ve Batı Kiliseleri’nin farklı yorumları; Konstantinopolis adını alan Byzantium; üst sınıfların toplumu daha rahat kontrol edebilmeleri için birleştirici tutkal görevini gören ama, aynızamanda toplumu dogmaların cenderesinde sıkıştırarak özgür düşünceyi engelleyen Hristiyanlık hakkında bazı bilgiler ve düşünceler

 

4) Büyük Konstantin’in üç oğlu arasında paylaşılan imparatorluk ve başlayan kardeş savaşları; tüm yakınlarını öldürten imparatoru II. Konstantinus ve O’nun aile içi katliamından beş yaşında iken sağ kurtulmuş olan  II. Konstantinus’un kuzeni Julian; Büyük Konstantin’in ailesinden gelen son imparator Julian’ın Roma tahtına oturuşu ve bağlanmış olduğu Pagan inançları diriltişi; Julian’ın Sasani İmparatorluğu’na karşı seferde yaralanıp ölmesinin ardından Roma tahtına oturtulan ordu kumandanı Flavius Jovianus ve kısa iktidarı döneminde Flavius’un Pagan adetlerine koyduğu yasaklar, Hristiyan inancının yeniden ön plana çıkartılması; Flavius’un ölümünün ardından Batı’nın tahtına oturan yüksek rürbeli asker I. Valentinian ve Doğu’nun tahtına oturan Valentinian’ın kardeşi Valens hakkında bilgiler; Visigotlar’ın Valens karşısındaki zaferleri ve yıkımın eşiğine gelen Bizans’ı kurtaran Büyük Theodosius’un (I. Theodosius’un) her iki tarafında imparatoru oluşu ve Hristiyanlığı resmi din haline getirişi; Seneto’nun Pagan aristokrasisinden aldığı güçle kendisini Batı’nın imparatoru ilaneden ve paganizmi diriltmek için başkaldıran retorik öğretmeni Eugenius karşısında Hristiyanlığın savunucusu I. Theodosius’un zaferi; savaş alanında yenilen Pagan inançların ve olimpiyat oyunları dahil tüm Pagan festivallerinin yasaklanışları; Büyük Theodosius’un ölümünün ardından yeniden bölünen Roma, başlayan Hun akınları ve sonuna yaklaşan Batı Roma üzerine bilgiler

 

5) Doğu Roma ordusundan ayrılarak Visigot aşiretlerinin önderi olan ve sonunda Doğu’nun  İllirya birliklerinin başına getirilerek durdurulan Alarik; Batı Roma’ya saldıran Alarik, Batı’nın ordusunun kumandanı Vandal asıllı Flavius Stlicho ve Stlicho’nun iki kızı ile de evlenen Batı’nın imparatoru Flavius Honorius; Roma’yı işgal eden Alarik ve Britanya’dan çekilen Roma; Hun aşiretlerinin önünden kaçarken Gaul’ü (Fransa’yı) yağmalayan, İspanya’nın güneyine dek inen, Kartaca’da (Tunus’ta) bir korsan devleti kuran Vandal ve Alan aşiretleri; Konstantinopolis’in surlarını inşa ettirten, Konstantinopolis Üniversitesi’ni kuran ve yeni yasalar çıkartan II. Theodosius; Doğu Roma’yı haraca bağlayan Hunlar, Batı Roma’ya diz çöktürten ama, Roma kentine girmekten vazgeçen “Tanrının Kırbacı” Attila ve Attila’nın ölümü; Bizans egemenlik alanına giren Gotlar; Attila’ya karşı Batı Roma-Visigot ittifakı; Balkanlar’a inen Slavlar, Volga Bulgarları ve diğer Göçebe halklar; Barbar akınları ile son nefesini veren Batı Roma üzerine kısa notlar

 

6) Alan kökenli general Aspar’ın desteği ile imparator olan I. Leo ve I. Leo tarafından imparatorluk yolu açılan Dağlı Zeno; bir darbe ile devrilen ve sonra tahtına yeniden oturmayı başaran Dağlı Zeno; imparatorluğun para politikasını düzeltip vergi reformu yapan Illirya (Arnavutluk) doğumlu imparator I. Anastasius ve Anastasius duvarı; Batı Hristiyanlığı’nın doktrinine bağlı olduğu için tahtından edilen imparator I. Anastasius ve vaktiyle domuz çobanlığı yapan bir Arnavut köylüsü iken Bizans tahtına oturan I. Justin; doğru-dürüst grekçe konuşamıyan Arnavut köylüsü imparator I. Justinian, hipodromda ayı bakıcısı olan adamın kızı zeki kraliçe Teodora, Grek asıllı olmayan ordu kumandanı Belisarius, kanlı biçimde bastırılan Nika Ayaklanması, Ayasofya (Hagia Sophia = Kutsal Bilgeliğin Kilisesi); Filistin doğumlu yüksek bürokrat ve tarihçi Prokopius ve Prokopius’un “Gizli Tarih” (“Anecdota”) adlı kitabı ve diğer eserleri üzerine bilgiler; I. Justinian ile güçlenen ve en parlak dönemini yaşayan Bizans İmparatorluğu ve Justinian yasaları hakkında bilgiler; ekonomik reformlar ve İran üzerinden gelen “İpek Yolu”na alternatif yeni ticaret yolları; bitmeyen savaşlar ve “kara ölüm” (veba) salgını; dağılan Hun İmparatorluğu ve Attila’nın oğullarının Bizans ile serüvenleri; Avarlar ve Balkanlar’a inen yeni halklar üzerine kısa notlar

 

7) Yönetimin iplerini elegeçiren akıllı imparatoriçe Sophia, Sophia ile general Tiberius’un kuklası durumuna sürüklenen imparator II. Justin, Bizans’ın Avarlar, Sasani İmparatorluğu ve Türk aşiretleri  ile ilişkileri ve her iki yönde de büyük toprak kayıpları; II. Tiberius Constantinus adıyla Bizans tahtına oturan general Tiberius’un kısa süren iktidarı; Bizans devletini kısmen yeniden organize eden Kapadokya doğumlu seçkin general Maurice’nin imparatorluğu, tam yetkili askeri valiler, yükselen vergiler, yeniden birleşen “maviler”in ve ”yeşiller”in önderliğinde isyan, oğulları ile birlikte Maurice’nin vahşice öldürülüşü; Phocas’ın felaketlerle yüklü imparatorluğu; Bosporus kıyılarına dek gelen, Khalkedon’u (Kadıköy’ü) alan, Jerusalem’i elegeçiren Sasani güçlerinin Jerusalem’deki yıkımları, tarihi Yahudi-İran işbirliği; kargaşayı sonlandıran ve yeniden örgütlenmeyi başlatan Heraclius’un grekçeyi resmi dil yapışı; Bizans’a karşı yeni bir tehdit olarak İslamiyet’in doğuşu ve taze bir güç olarak durdurulamıyan İslam ordularının fetihleri; Heraclius tarafından Theme (Thema) adlı askeri tarım bölgelerinin kuruluşları ve “general” anlamına “stratēgoi” adlı askeri valiler; Sasani ordularına karşı Bizans güçlerinin safında yeralan Hazar Türk aşiretleri ve kurulan Hazar-Bizans dostluğu; Konstantinopolis önlerine gelen Avarlar, Avarlar ve Sasani İmparatorluğu ile savaşlar; parantez dışı olarak Asuriler, Medler ve Kaldeliler hakkında kısa bilgiler; birbirlerini yıpratmış Sasani ve Bizans güçleri karşısında ilerleyen Müslüman Arablar ve Arablar tarafından yıkılan Sasani İmparatorluğu; Halife Ömer ve İskenderiye kütüphanesi hakkında söylenen yalan; kız kardeşinin kızıyla, yani yeğeni olan Martina ile evlenmiş olan ve prostat büyümesi nedeniyle idrarını yapamadığı için korkunç acılar içinde ölen Heraclius hakkında notlar

 

8) Taç giymesinden üç ay kadar sonra yaşamını yitiren  III. Konstantin, ikinci evliliğini kız kardeşinin kızı ile, yeğeni Martina ile yapmış olan Heraclius’un Martina’dan olma oğlu Heraclonas’ın çok kısa süren iktidarı ve Martina ile Heraclonas’ın trajedileri; senato tarafından 11 yaşında tahta oturtulan II. Konstans; doğuşu ile birlikte İslam içinde başlamış olan çatışma ve Arab ilerleyişini frenleyen, Bizans’a nefes aldıran Müslüman içsavaşı; Muaviye’ye Halifelik yolunu açan Harici yanlışı; Daha Şam valisi iken güçlü bir ordu ve çok güçlü bir donanma kurmuş olan Muaviye; Bizans idari sistemini taklit eden ve Hristiyan bir kadınla evlenen Muaviye; Ali’ye karşı savaşan Muaviye’ye yarayan imparator II. Konstans ile Muaviye arasındaki saldırmazlık paktı; sözkonusu saldırmazlık paktından onbeş, Emevi İmparatorluğu’nun kuruluşundan onüç yıl sonra Arablar’ın ilk Konstantinopolis kuşatması; Kardeşini öldürten ve kendisi de bir cinayete kurban giden II. Konstans; Kerbela katliamının baş aktörü Hristiyan anadan doğma Yezid’in komutasındaki Arab ordusu ile Konstantinopolis surları önüne gelmiş olan Abu Ayyub al-Ansari; Arablar’a karşı “Rum Ateşi”nin (“Grek Ateşi”nin) başarısı ve imparator IV. Konstantine; Bizans karşısında yenilgiyi kabuletmek ve Bizans’a yıllık ödeme yapmak zorunda kalan Muaviye; Kağan Asparuh komutasında Volga Bulgarları’nın Balkanlar’a inişleri, Bizans ordusu karşısındaki zaferleri ve Güney Slavları ile birlikte devlet kurmaları; Heraclius’un kurmuş olduğu hanedanın son temsilcisi II. Justinian’ın acımasızlıkları sonucu başlayan ayaklanma, Hazar Kağanlığı’na sığınan ve kağanın kızkardeşi ile evlenen II. Justinian; Bulgar kağanının yardımı ile Bizans tahtına tekrar oturan II. Justinian’ın zalimce uygulamalarının ardından yeniden başlayan isyan ve II. Justinian’ın trajik sonu üzerine notlar

 

9) Başkaldırının Bizans tahtına taşımış olduğu Ermenistan doğumlu ve Ortodoks Hristiyan olmayan Vardan’ın kısa süren iktidarı ve trajik sonu; askeri darbe sonucu II. Anastasius adıyla imparator olan Artemius’un kısa süren iktidarı; içsavaş, imparator olan vergi toplayıcısı Theodosius, inzivaya çekilip keşiş olan II. Anastasius, askeri müdahale sonucu III. Leo adıyla imparator olan general Isaurian (Suriyeli) Leo ve Arablar’ın ikinci Konstantinopolis kuşatması; Konstantinopolis’i kuşatmış olan Müslüman Arab güçlerine karşı Bizans ile işbirliği yapan ve kuşatmanın kaldırılmasında büyük rol oynayan Bulgarlar ve sert geçen kış; Konstantinopolis’i korumuş olması nedeniyle güçlenen, kendi hanedanını kuran ve oğlu Konstantine’yi Hazar prensesi Tzitzak (Çiçek) ile evlendirerek “İpek Yolu” üzerinde güçlü bir ticari ve askeri müttefik edinen III. Leo, Suriyeli III. Leo’nun dini sembollere karşı olan Iconoclasm politikası; V. Konstantine, çok kanlı iktidar kavgası ve haince korkunç intikam; V. Konstantine’nin Müslüman Arablar karşısındaki başarıları ve Konstantinopolis halkını göçe zorlayan veba salgını ve Bulgarlar ile savaş; Bizans kuzey ve orta İtalya’da varolan egemenliğini geri dönülmez biçimde yitirirken, yükselen Frank İmparatorluğu ve “Kutsal Roma İmparatoru” olarak Papa’nın elinden taç giyen Şarlman (Charlemagne); annesi Hazar prensesi Tzitzak (Çiçek) olduğu için Leo Hazar olarak adlandırılan imparator IV. Leo, tüberkülos nedeniyle erken ölen IV. Leo’nun yerine henüz on yaşında iken imparator yapılan VI. Konstantine; öz oğlu Konstantine’nin gözlerini kör ettirterek tek başına iktidar olan imparatoriçe İrene; “Kutsal Roma İmparatoru” Şarlman’ın (Charlemagne’nin) Avarlar, Bulgarlar ve Bizans ile ilişkileri; ünlü Abbasi Halifesi Harun ar-Rashid; rasyonel düşüncenin, bilimin kapılarını aralayan Halife al-Mamun; imparator I. Nicephorus’un kafatası ile şarap içen Bulgar Kağanı Krum ve Konstantinopolis’i kuşatan Bulgarlar; Konstantinopolis surları önünde Ruslar ve Vikingler ve Vikingler’in Miklagċrd’u Konstantinopolis; ilk Rus devleti Kiev Rus’a giden yolu açan ve ilk Rus hanedanın kurucusu olan Varangian (Viking) Rurik; Konstantinopolis’i iki kez kuşatan Kiev Rus’un Viking (Varangian) asıllı hükümdarı Ingvar (Igor); yaklaşık eş zamanlı olarak Katolisizmi veya Ortodoks Hristiyanlığı seçen göreceli küçük halklar ve Yahudi dinini seçen Hazar Türk Kağanlığı; Makedonyalı Basil ve Amorion hanedanının trajik sonu üzerine notlar

 

10) Makedonyalı I. Basil’in “Basilica” adını alan yasaları, Basil’in dışpolitikası, I. Basil’in oğlu Akıllı VI. Leo’nun iktidarı sırasında tamamlanan yasalar, siyasi cinayetlerle iktidara yürümüş olan Basil’in acılı korkunç ölümü ve Makedonya Hanedanı; Güçlenip büyüyen ve Kağan Boris eliyle Ortodoks Hristiyanlığa geçen Bulgaristan, Kyril ve Methodi kardeşler, Kültürel baskılar ve günümüzde yaşamayan bir türkçe konuşan Bulgar aşiretlerinin asimilasyonları, kültürel değişim zorlaması ile bağlantılı başkaldırılar, direnen Paganism, barışcı düalist Manichaeism inancının Bogomilism adıyla Balkanlar’da yayılışı; bir Ural dili konuşan Magyar aşiretlerinin ve türkçe konuşan Peçenek aşiretlerinin peşpeşe Tuna’nın kuzeyine inişleri; daha çok yazarlığı ile tanınan Akıllı VI. Leo’nun yönetimi ve Bulgarlar’a karşı Magyar (Macar) aşiretlerini kullanan VI. Leo; devlet işlerinden hoşlanmayan Alexander’ın kısa süren iktidarı; çocuk imparator VII. Konstantin, Konstantinopolis’i kuşatan I. Simeon ve iktidarın iplerini elegeçiren çocuk imparator VII. Konstantin’in annesi Zoe; başarılı darbesinin ardından kızı Helena’yı çocuk imparator VII. Konstantin ile evlendirip kendisini “birlikte imparator” ilan ettirterek tüm iktidarı elegeçiren Amiral Romanos Lecapenus’un işleri; iktidardan filen uzaklaştırılmış olması nedeniyle okuyup öğrenen, yazan ve geriye tarihle ilgili önemli metinler bırakan imparator VII. Konstantin; Magyar, Peçenek ve Sırp tehdidine karşı yakınlaşan Bizans ve Bulgaristan, iki devlet arasında kurulan evlilik bağı; devlet işlerini genç eşi Theophano’ya bırakan eğlence düşkünü II. Romanus, hırslı ve kurnaz genç imparatoriçe Theophano’nun desteği ile Bizans tahtına oturan darbeci general Nicephorus Phocas ve Phocaas’ın sadık komutanı iken Theophano’nun ağına takılıp komutanını öldürerek Bizans tahtını elegeçiren John Tzimisces; Bizans- Kiev Rus ilişkilerinin resmen başlayışı, imparator II. Basil’in kızkardeşi ile evlenen I. Vladimir, Hristiyanlaşan Kiev Rus ve II. Basil’in Viking muhafızları; “Bulgar katili” olarak anılacak olan II. Basil’e yenilen Bulgar çarı Samuel ve gözleri oyulan onbeşbin Bulgar askeri, Birinci Bulgar İmparatorluğu’nun yıkılışı; imparatoriçe kızkardeşler ve Makedonya Hanedanı’nın sonu; Doğu ve Batı kiliselerinin kesin kopuşları üzerine notlar

 

11) İmparator IX. Konstantin Monomachus’u saf dışı bırakarak ayrılığı kışkırtan Konstantinopolis Patriği I. Michael Cerularius, karşılıklı aforozlar, geri dönülmez biçimde kopan Doğu-Batı kiliseleri, kopuşun Bizans üzerindeki negatif etkileri ve İtalya’yı bütünüyle yitiren Bizans; bazı kilise mallarına elkoyan ve hırslı patrik I. Michael Cerularius’u tasviye eden imparator I. Isaac Comnenus; Oğuz Türkü olan Selçuklular Bizans’ın doğu kapılarını zorlarken sivil aristokrasinin, büyük kapital sahibi ailelerin, senatörlerin temsilcisi olarak Bizans tahtına oturan ve orduyu küçülterek savunmayı zayıflatan imparator X. Konstantin Dukas; Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na giden süreç, Tuğrul Bey’i yardıma çağıran Abbasi Halifesi Al Kaim, Alp Arslan, Nizam ül-mülk, Melik-şah, Hasan-e Sabbah ve Haşhaşcılar; Alp Arslan’ın Malazgirt zaferi ve imparator IV. Romanos Diogenes’in trajik sonu; Bizans’da yarım asır kadar süren politik istikrarsızlık ve Türkler’in Anadoluyu yurt edinmeleri; Süleyman-şah ve  Anadolu (Rum/ Roma) Selçuklu Sultanlığı; Bizans’da süren isyanlar, içsavaş ve Selçuklu-Türk süvarilerinin yardımı ile Bizans tahtına oturan Nicephorus Botaneiates; sonunda Bizans’a istikrarı getiren I. Alexios Komnenos, I. Alexios Komnenos’un işine yarayan Bizans-Anadolu Selçuklu ittifakı, I. Kılıç Arslan sayesinde Çaka Bey’den kurtulan Bizans; Haliç (Altın Boynuz) boyunca Galata’da Venedik serbest ticaret bölgesi; Bizans-Peçenek mücadelesi ve Kuman ordusunun yardımı ile Peçenek tehdidini bertaraf edebilen Bizans; Bizans’ın daveti ile başlayan, dini dekorun gerisinde ekonomik yarar hesapları ile yürütülen ve kayıtlara geçmiş yamyamlık olayları ile gelişen ilk Haçlı seferi ve Türkler üzerine kısa notlar

 

12) Haçlı seferine davetiye çıkartmış olan I. Alexius Komnenos’un Haçlılar karşısındaki politikaları; “Halkın Haçlıları” olarak anılan ve daha Avrupa’da yol boyunca talana başlayan ve Türkler tarafından kolayca kılıçtan geçirilecek olan keşiş Peter Hermit ve Meteliksiz Walter öncülüğündeki ilk düzensiz gurup; beş ayrı kol halinde gelen asıl düzenli haçlı orduları, Haçlı liderlerinin Komnenos’a ettikleri tutulmayan yeminler; Anadolu Selçuklu başkenti İznik’in (Nicaea’nın) Haçlı güçlerin eline geçişi; Birinci Haçlı Seferi sırasında Haçlılar’ın Anadolu (Rum) Selçuklu Sultanlığı ve Danişmendiler ile savaşları; Antakya’nın Haçlılar’ın eline geçişi ve Jerusalem (Kudüs) Haçlı Krallığı’nın kuruluşu; Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun Haçlı Seferi’ne ilgisizliği; Haçlı güçlerle yakınlaşan Hasan-e Sabbah’ın önderliğindeki Haşhaşcı terörü; Haçlılar’a direnen Türk Zengi Hanedanı; Zengi Hanedanı’nın sarayında Eyyubi ailesi, Eyyub, kardeşi Şirkuh ve oğlu Selahaddin Yusuf; ikili oynayan Kahire merkezli Fatımi Halifeliği; Norveç kralı I. Sigurd Magnusson’un Jerusalem’e gidişi; Bizans’ı dirilten ve Bizans’ın sınırlarını genişleten I. Alexius Komnenos; İkinci Haçlı Seferi’ni tetikleyen olay, Edessa’nın (Urfa’nın) Zengiler tarafından alınışı, Edessa Haçlı Kontluğu’nun yıkılışı; genişleyen Jerusalem Haçlı Krallığı üzerine notlar

 

13) İmparator I. Alexius Komnenos ölüm döşeğinde iken meşru varis II. John Komnenos yerine Bizans tahtına imparatorun kızı Anna’nın kocası Nikephoros Bryennios’u oturtabilmek amacıyla örgütlenmiş başarısız komplo girişimi ve komplonun örgütleyicileri olan II. John Komnenos’un kızkardeşi tarih yazarı Anna Komnena ile annesi imparatoriçe İrene Komnena (İrene Ducas) hakkında; İmparator II. John Komnenos’un (Güzel Komnenos’un) kaybedilmiş toprakları geri alma çabaları ve Bizans ordularının başkomutanı olan Türk asıllı John Axuch; Bizans tarafından haince ve vahşice tarihten silinen Peçenek aşiretleri; serbest ticaret anlaşmasının iptali ile başlayan Bizans-Venedik çatışması ve Venedik donanmasının Bizans üzerindeki baskısı; II. John Komnenos’un Trabzon ve Suriye seferleri; papazlara ve halka para dağıtan I. Manuel’in imparatorluğu; Orta ve Doğu Anadolu’da sıkışan Anadolu (Rum) Selçuklu Sultanlığı, Danişmendiler ile çatışırken Bizans ile anlaşan Anadolu Selçuklu Sultanlığı ve başlangıçta güçlü olan Danişmendiler’in Bizans ile savaşları; Haçlılar için felaketlerle sonuçlanan İkinci Haçlı Seferi ve Sultan I. Mesud ile yeniden yükselişe geçen Anadolu (Rum) Selçuklu Sultanlığı; Anadolu için ilk kez “Türkia” (“Türkiye”) sözcüğünü kullanan Haçlılar; dini-askeri şovalye örgütlenmeleri; Suriye’ye egemen Zengi hanedanının mücadeleleri; Zengi hanedanının sarayında Şirkuh ve Selahaddin Eyyubi; Fatımi Halifeliği’nin sonu ve Selahaddin Eyyubi’nin yükselişi; II. Kılıç Arslan’ın Bizans’a karşı Myriocephalon zaferi ve yeniden çöküşe geçen Bizans; I. Andronikos Komnenus’un iktidar hırsı sonucu yaşanan kirli olaylar üzerine notlar

 

14) Kiev Rus’un desteğini alarak ve Latin kökenli kraliçe ile çocuk imparatoru öldürerek Bizans tahtını gaspetmiş olan I. Andronicus Komnenus ile hız kazanan çöküş süreci, Balkanlar’da bozulan Bizans-Macar ittifakı, zayıflayan ordu, Stefan Nemanja önderliğinde bağımsızlığını ilaneden Sırbistan, Ivan ve Peter Asen kardeşler önderliğinde başlayan Bulgar ayaklanması ve İkinci Bulgar Krallığı’nın kuruluşu; Bizans aristokrasisinin darbesi ile devrilen ve öldürülen I. Andronicus Komnenus; hiç beklemediği halde aristokrasi tarafından Bizans tahtına oturtulan II. Isaac Angelus, yükseltilen vergiler, Balkanlar’da durdurulan Norman istilası, bastırılamadığı için tanınan İkinci Bulgar Krallığı ve Kıbrıs’ın engellenemeyen kopuşu; Mısır ile Suriye’yi birleştiren Selehaddin Yusuf Eyyubi, Selehaddin Eyyubi’nin Doğu Akdeniz’de kurulu Haçlı devletleri karşısında Hattin zaferi ve Kudüs’ün (Jerusalem’in) Selehaddin tarafından alınışı; başlayan Üçüncü Haçlı Seferi ve Bizans imparatoru II. Isaac Angelus ile Selahaddin Eyyubi arasında Haçlı güçlere karşı kurulan ittifak; Kutsal Roma İmparatoru I. Frederick Barbarossa’nın Silifke Çayı’nın geçerken ani ölümü ve imparatorun cesedinin ürkütücü garip serüveni ve dağılan devasa Haçlı ordusu; İngiltere kralı I. Richard ile Fransa kralı II. Phlip’in “kutsal topraklar”a seferleri; Akka’da teslim olmuş masum sivilleri katleden I. Richard, I. Richard’ın Selahaddin Eyyubi ile savaşları, eline geçirmiş olduğu Kıbrıs’ı satan ve Avrupa’da Avusturya dükü V. Leopold’un tutsağı olan I. Richard; III. Alexius Angelus’un kardeşi imparator II. Isaac Angelus’u darbe ile devirip kör ettirterek zindana attırtması sonucu fitili ateşlenen IV. Haçlı Seferi; hapisten kaçarak Alman kralına sığınan ve sahte vaatlerle Konstantinopolis üzerine Haçlı seferi kışkırtan IV. Alexius Angelus; Haçlı ordularını Venedik gemileri ile taşıyan yaşlı ve hırslı Venedik Dogesi’nin kazançlı işleri; Dördüncü Haçlı Seferi ve Konstantinopolis’in Latin Haçlılar tarafından istilası ve Haçlı güçlerin zalimlikleri; Haçlılar’ın çok kazançlı büyük talanları; Venedik Dogesi’nin desteği ile Konstantinopolis’in ilk Latin imparatoru olan Baldwin

 

15) Konstantinopolis merkezli Latin İmparatorluğu, Edirne’de (Adrianople’de) Bulgarlar’a yenilip tutsak olan ve Bulgaristan’da ölen ilk Latin imparatoru I. Baldwin, I. Baldwin’in kardeşi ikinci Latin imparatoru Henry ve Henry’nin başarıları; I. Baldwin rakibi Boniface’nin “Selanik Krallığı” ve Latin İmparatorluğu’nun vasalı (kölesi) olan bazı devletçikler, Ege Denizi ve Balkan Yarımadası’daki diğer bazı vasal devletçikler; Bizans’ın mirasçısı Epirus Despotluğu, yine Bizans’ın mirasçısı Trabzon Rum İmparatorluğu ve Bizans’ın üç mirasçısı arasında en güçlü olan Nicaea (İznik) İmparatorluğu; Latin işgali karşısında hazineden alabildikleri ile kaçan ve Balkanlar’da yaşamış olduğu serüvenlerin ardından Anadolu’ya geçerek Nicaea (İznik) tahtına oturabilmek için Anadolu (Rum) Selçuklu Sultanı I. Giyaseddin Keyhüsrev’den yardım isteyen III. Alexius Angelus’un kötü sonu; Konstantin Lascaris ve O’nun kardeşi I. Theodore Lascaris tarafından temelleri atılan Nicaea (İznik) merkezli Bizans İmparatorluğu, Latinler’e karşı Nicaea’nın ve Bizans aristokrasisinin müttefiki Bulgar Kralı Kaloyan ve Kaloyan’ın başarıları; tarihi kökleri ile Trabzon, Ksenefon (Xenophon), Ksenefon’un “Anabasis” adlı eserinde geçen “Karduk”lar ve Kürtler’in kökenleri üzerine tartışmalar; Trabzon’un ekonomik önemi, Gürcü askerlerin desteği ile kurulmuş Trabzon Rum İmparatorluğu’nun gelişmesi, Trabzon İmparatorluğu ile Anadolu Selçuklu Sultanlığı arasındaki mücadeleler, Trabzon İmparatorluğu’nun bölgedeki diğer Türk devletleri ile yakın ilişkileri ve sonu; II. Gıyasettin Keyhüsrev, Baba İshak, göçebe Türkmenler’in Babai ayaklanması, Noyan Baycu komutasında Anadolu’ya giren Moğol ordusunun Kösedağ zaferi ve Moğol İlhanlı’nın vasalı haline gelip bölünen Anadolu Selçuklu Sultanlığı; halk tarafından aziz olarak yüceltilen Nicaea (İznik) İmparatoru III. John Ducas Vatatzes; ince hesaplanmış komplolar ve siyasi cinayetlerle Nicaea (İznik) tahtını elegeçiren Michael Palaeologus, Michael Palaeologus’un yönetimi sırasında Konstantinopolis’in Latinler’den geri alınışı, Bizans’ın restorasyonu ve Palaeologus hanedanının kuruluşu

 

16) Latin Haçlılar’dan geri alınan Konstantinopolis, tek başına imparator olan VIII. Michael Palaeologus, gözleri kör edilen çocuk imparator, Palaeologus Hanedanı’nın kuruluşu ve nüfusu azalmış Konstantinopolis’in yeniden imarı; VIII. Michael Palaeologus’un Latin güçlerden gelecek saldırıları engelleme çabaları ve Venedik’in rakibi Ceneviz ile anlaşması, VIII. Michael’ın Ceneviz’e verdiği ekonomik avantajlar; Yenilen ve bölünen Anadolu (Rum) Selçuklu Sultanlığı, Anadolu’da Moğol İl Kağanlığı’nın egemenliği ve işbirlikçileri; İran ve Irak’a egemen İl Kağanı Hulagu, Hulagu’nun Papalık ve diğer Hristiyan güçlerle ittifakı; Moğol ordusunu durduran Baybars ve Memluklu Sultanlığı’nın politikaları; Altın Ordu (Kıpçak Kağanlığı), Hulagu’nun kuzeni Batu, Batu’nun Müslüman olan oğlu Berke, Berke’nin Hulagu ile ve O’nun oğlu Abagha ile olan karşıtlığı; Büyük Moğol İmparatorluğu, ve Moğollar’ın askeri örgütlenmeleri; II. İzzeddin Keykavus, Moğollar tarafından desteklenen IV. Kılıçarslan, Moğol kuklası Müineddin Süleyman Pervane, İl Kağanlığı adına Anadolu’yu kontrol eden Noyan Baycu ve dört katır yükü altın karşılığında Baycu’dan satın alınan, yıkımı engellenen Konya (Iconium); Noyan Alıncak ve kaçmak zorunda kalan II. İzzeddin Keykavus; Memluklu Sultanı Baybars, İslamiyeti seçmiş Altın Ordu Kağanı Berke, İl Kağanlığı’na başkaldıran II. İzzeddin Keykavus; II. İzzeddin Keykavus’un VIII. Michael Palaeologus ile ilişkisi, Bizans-Altın Ordu-Memluklu-II. İzzeddin Keykavus itifakı ve Hulagu’nun baskısı sonucu II. İzzeddin Keykavus’a ihanet edip saf değiştiren VIII. Michael Palaeologus; Anadolu (Rum) Selçuklu Sultanlığı’nın tarihten silinişi; İkinci bir Latin işgalini engellemeye çalışırken Papalık ile İl Kağanlığı arasındaki ittifaka dahil olan ve kızını İl Kağanı ile evlendiren VIII. Michael Palaeologus ve Türk aşiretlerinin durdurulamayan saldırıları

 

17) Devlet adamı olmaktan ziyade entellektüel bir teolog olan İmparator II. Andronicus Palaeologus; değişen Moğol İl Kağanlığı (İlhanlı), değişen Altın Ordu (Kıpçak Kağanlığı), Bizans’ın İl Kağanlığı ile süren yakınlığı; bozulan Bizans ekonomisi, tasarruf amacıyla orduyu küçülten, donanmayı tahribeden, Bizans’ı Venedik’e ve Ceneviz’e bağımlı hale getiren II. Andronicus Palaeologus; çatışan Venedik ve Ceneviz donanmaları; Türkmen göç dalgaları, güneyini ve doğusunu gezdiği Anadolu’dan Turkomania (Türkiye) diye sözeden ünlü İtalyan gezgin Marco Polo; Ahi önderleri ve Bursa’yı (Prusa’yı veya Brusa’yı) övgü ile anlatan ünlü Arab gezgin İbn Battuta, Mevlana Celaleddin Rumi ile Ahi Evren farkı; Bizans’ın doğu sınırlarında yaşamakta olan halkın karmaşık etnik yapısı, bu topraklara yerleştirilmiş Alan ve Kıpçak halkından unsurlar; kendi isteğiyle Müslüman olan ve Osman Gazi’nin en yakın yoldaşları arasında yeralan Harmanköyü tekfuru Köse Mihal (Michael Kosses); Bilecik-Yenişehir bölgesinin 1299 yılında fethinin ardından Karacahisar’da Osman Gazi adına hutbe okutulması ve bunu Osmanlı Beyliği’nin devlet olarak kuruluş tarihi kabuledenler; Orhan Gazi ve Bursa’nın Osmanlı Beyliği tarafından alınışı; Osmanlı Beyliği’nin gerçek devlet kurumlaşmasının 27 Temmuz 1302 günlü Bapheus (Koyunhisar) zaferi ile gerçekleşmiş olduğunu yazan ve Osmanlı’nın kendi devletini Devlet-i Âliyye olarak adlandırdığını anlatan Halil İnalcık; büyüyen Osmanlı Türk tehdidine karşı İlhanlı kağanı Mahmud Ghazan’dan ve ardından Olcayto’dan askeri yardım isteyen II. Andronicus Palaeologus; Türk ilerlemesine karşı profesyonel askerlerden oluşan Katalan lejyonerler kiralayan Bizans; liderleri Roger de Flor’un Konstantinopolis’te, imparatorluk sarayında öldürülmesinin ardından Bizans kentlerini yağmalamaya başlayan Katalan lejyonerler; Atina ve Tebai (Thebes) merkezli Katalan Dükalığı; Bizans’ın ayrılıkçı merkezleri olarak Epirus (Ípiros) ve Tesalya (Thessalia); II. Andronicus Palaeologus yönetimi altında işleri iyi giden Ortodoks Kilisesi; dedesi II. Andronicus Palaeologus’a başkaldıran ve birkısım Bizans aristokrasisinin de desteğiyle dedesini devirerek Bizans tahtına oturan III. Andronicus Palaeologus; Bizans’ın iç ve dış politikalarını yönlendiren VI. John Kantekuzenus; İnalcık’a göre hem Osmanlı ve hem de Bizans için dönüm noktası olan Pelekanon savaşı; Orhan Gazi’nin Pelekanon zaferinin ardından İznik’i (Nicaea) ve İzmit’i (Nicomedia) elegeçiren ve Boğaz’ın (Bosporus’un) doğu sahiline dayanan ve Bizans için gerçek bir tehdit haline gelen Osmanlı; birkısım Bizans aristokrasisi tarafından “vatan haini” ilanedilen VI. John Kantekuzenus; kızını Orhan Gazi ile evlendiren ve Orhan Gazi’nin yardımı ile Konstantinopolis’i elegeçirerek çocuk imparator V. John Palaeologus’un yanında “birlikte imparator” olan ve politikanın tüm iplerini yeniden elegeçiren VI. John Kantekuzenus; Venedik’in yardımı ile VI. John Kantekuzenus’u bir manastıra kapatarak tek başına hükmedebilen V. John Palaeologus; gerçekte bir imparatorluk olmaktan çıkmasına karşın hükümdarları “imparator” ünvanını taşıyan Bizans ve önemli tarihi kaynaklardan olan VI. John Kantekuzenus’un anıları    

 

18) Gelibolu’yu elegeçirmiş olan ve Trakya’da ilerleyen Osmanlı’nın baskısına karşı Batı’dan yardım isteyen V. John Palaeologus; Türkler’in Anadolu’dan Gelibolu’ya, Avrupa yakasına geçişlerini engelleme ve Gelibolu’yu Türklerden geri alma amacıyla Fransız asıllı Papa VI. Günahsız tarfından Osmanlı’ya karşı örgütlenen 20 kadırgalık ilk haçlı seferi; Bizans donanması ile birlikte 1359 yılında Lapseki’ye çıkartma yapan Haçlı donanmasının yenilgisi ve Türkler’in Trakya’da kalıcı hale gelmeleri; Orhan’ın 12 yaşındaki oğlu şehzade Halil’in 1357 yılında Foçalı Rum korsanlar tarafından İzmit Körfezi’nde tutsak alınıp kaçırılmasının ardından gelişen politik süreç; şehzade geri alınıncaya dek Bizans’ın yardımına karşılık iki yıl için Trakya’daki tüm Türk saldırılarının durdurulması; Orhan Gazi’nin en büyük oğlu Süleyman Paşa’ın 1357 yılında bir av partisi sırasında ölmesinin ardından lalası Şahin ile birlikte Trakya ucuna yollanmış olan şehzade Murad’ın (I. Murad) 1361 baharında Edirne’yi (Adrianople) alışı; Edirne’nin alınışının ardından Balkanlar’da ilerlemeye başlayan Osmanlı ve Mart 1362’de Osmanlı tahtına oturmuş olan I. Murad’ın getirdiği pencik (beşin biri) vergi sistemi ve Yeniçeri Ocağı’nın örgütlenmesi; V. John Palaeologus’un Osmanlı’ya karşı savaşında kendisi ile birlikte savaşacak, ekonomik açıdan da Bizans’a yardımcı olabilecek güçler arama amacıyla Macar kralı I. Louis’i ziyareti ve yolculuğunu eli boş olarak Batı’ya doğru sürdürmesi; Güney Sirbistan kralı Vukasin ve Vukasin’in Serres despotu olan erkek kardeşi John Ugljesa önderliğinde Osmanlı’ya karşı birleşen Balkan devletlerinin yetmiş bin kişilik ordusunun Maritsa Nehri (Meriç Nehri) vadisi içinde, Çirmen’de, Sırp-Sındığı Savaş sırasında Lala Şahin komutasındaki daha küçük Osmanlı ordusu karşısında uğramış olduğu ağır yenilgi ve bunun sonuçları; Sırp-Sındığı olarak bilinen 1366 tarihli savaşın ardından Osmanlı’nın eline geçen Makedonya kentleri, Osmanlı’nın vasalı haline gelen, Osmanlı’ya haraç ödemeye başlayan Bulgar krallığı, Sırbistan ve Bizans; Osmanlı’ya vasallığı (köleliği) kabuledip haraç ödemeye başlamış olan V. John Palaeologus’a isyan eden oğlu IV. Andronikos Palaeologus; IV. Andronikos ile eş zamanlı olarak isyan eden ve IV. Andronikos Palaeologus ile işbirliği yapan I. Murad’ın üçüncü oğlu Savcı Bey; bu birlikte isyanın bastırılmasının ardından tek gözü kör edilerek hapse atılan IV. Andronikos Palaeologus ve önce iki gözü de kör edilen ve daha sonra öldürülen Savcı Bey; babası V. John Palaeologus’un vasallık anlaşmasını kabuletmesi nedeniyle Bizans tahtının varisi olan ve “birlikte imparator” ilanedilen II. Manuel Palaeologus; Galata-Pera’da (Beyoğlu) serbest ticaret kolonisi olan Ceneviz’in yardımı ile hapisten kaçan ve babası V. John Palaeologus’u devirip 18 Ekim 1377 günü taç giyen IV. Andronikos Palaeologus’un kısa süren imparatorluğu; Venedik Cumhuriyeti’nin ve Osmanlı’nın yardımları ile hapisten kaçmayı başaran ve vasallık konusunda yemin vermesinin ardından I. Murad’ın yardımı ile 1379 yılında yeniden tahtına oturabilen V. John Palaeologus; vasallık gereği olarak oğlu II. Manuel’i Osmanlı sarayına bırakmış olan V. John Palaeologus’un Konstantinopolis surlarını tamire kalkışmasının ardından, II. Manuel’in gözlerini kör etme tehdidiyle surların tamirini durduran Osmanlı; 1385 yılında Sofya’yı, 1393 yılında Tırnova’yı (Tarnova’yı), 1396 yılında Vidin’i alan ve Bulgar çarı İvan Şişman’ı öldürerek İkinci Bulgar Krallığı’nın sonunu getiren, sınırları Tuna’ya dayanan Osmanlı; Grek bir köle iken İslamiyet’i kabuledip Türkleşen Evronos Gazi’nin Balkanlar’da fetihleri; vasallık anlaşmasını atarak Osmanlı’ya başkaldıran Sırp prensi Lazar; 15 temmuz 1389 günü Kosova (Kosovo) Polye denen düzlükte Lazar’ı ve müttefiklerini yenilgiye uğratan ve Sırp asilzadesi Miloş (Milosh) Obilic tarafından hançerlenerek öldürülen I. Murad; babasının ölümünden habersiz küçük kardeşi şehzade Yakub’u Otağ’a çağırtarak öldürten ve hemen orada Osmanlı tahtına oturan I. Bayezid; I. Bayezid’in yardımı ile dedesi V. John Palaeologus’u deviren ve sadece beş ay Bizans tahtında oturabilen VII. John Palaeologus; yeniden tahtını elde ettikten sonra Şubat 1391’de yaşamını yitiren V. John Palaeologus ve rehin tutulduğu Osmanlı sarayından kaçarak Bizans tahtına oturan II. Manuel Palaeologus; Türkler’e karşı yardım sağlama amacıyla Batı’ya yolculuk yaparken imparator naibi olarak yerini VII. John Palaeologus’a bırakan II. Manuel Palaeologus, II. Manuel iki yıl Fransa’da yaşarken Türkler ile vasallık anlaşması yapan, Konstantinopolis’te bir cami açılmasına, bir Türk mahallesi kurulmasına ve Osmanlı’nın Müslümanlar için bir kadı yollamasına izin veren VII. John Palaeologus; Konstantinopolis’i 1391- 98 yıllarında abluka altına alan ve Tuna’nın kuzeyine geçen I. Bayezid’e karşı Sigusmund önderliğinde örgütlenen büyük Haçlı seferi; I. Bayezid’in 1396’da Nikebolu’da (Niğbolu’da) haçlı ordusuna karşı kazandığı büyük zafer ve bu zaferin sonuçları; Batı’da Hristiyan güçlere karşı kazanmış olduğu zaferleri, Doğu’da Müslüman halkların nezdinde bir propoganda aracı olarak kullanan I. Bayezid; ufukta gözükmekte olan Timurlenk fırtınasına karşı yakınlaşan Osmanlı imparatorluğu ile Memluklu sultanlığı ve bu yakınlaşmanın bir sonucu olarak 1394 yılında Kahire’de bulunan Halife’den “sultan” ünvanını alan I. Bayezid; I. Bayezid’in Memluklu ile ittifakını çiğneyen askeri operasyonları; Mâveraünnehir’de (Transoxania) türkleşmiş bir Moğol aşireti olan Barlas Kabilesi’nden gelen ve soyunu Cengiz kağan’a bağlayan, Cengiz’in mirasını diriltme iddiasında olan Timurlenk’in yükselişi; Altın Ordu kağanı Toktamış’ı 1391 ve 1395 yıllarında iki kez mağlup ederek bu kağanlığın parçalanmasının ortamını hazırlayan ve bilincine olmadan Moskova Büyük Prensliği’nin önünü açan Timurlenk; Moğol Yüan Hanedanı’nı diriltme düşüncesi ile Çin’in Ming Hanedanı’na karşı planladığı sefer öncesinde gerisinde düşmanlık yapabilecek bir güç bırakmamak ve “İpek Yolu”nun tüm rantına tek başına el koyabilmek için Anadolu’ya, Osmanlı’ya ve Suriye’ye, Memluklu’ya karşı sefer düzenleyen Timurlenk; Suriye seferi sırasında Ibn Haldun ile görüşen Timurlenk; Ankara- Çubuk Ovası’nda I. Bayezid’in ordusunu 28 Temmuz 1402 günü dağıtan, Bayezid’i ve O’nun iki oğlunu tutsak alan Timurlenk; Bayezid’in diğer oğullarına ve Bizans’a egemenliğini kabulettiren Timurlenk; Müslüman güçler tarafından uzun yıllardır ele geçirilememiş olan İzmir’in deniz kıyısındaki aşağı kalesini alan, Anadolu’yu beyliklere dağıtıp başkenti Semerkant’a dönen Timurlenk; Çin seferine hazırlanırken 1405 yılında yaşamını yitiren Timurlenk

 

19) Timurlenk’in I. Bayezid’i yenilgiye uğrattığı Ankara Savaşı’nın ardından Osmanlı şehzadeleri arasında yaşanan kanlı kardeş kavgası, “Fetret Devri” olarak anılan bu dönem boyunca Bizans’ın politikaları; Timurlenk’in diriltmiş olduğu beyliklerin ve Balkanlar’da Osmanlı’nın vasalı olmuş prensliklerin aynı dönemdeki politikaları; Mehmed Çelebi’yi destekleyen II. Manuel Palaeologus; yardımları karşılığında Selanik’i II. Manuel’e bırakan Mehmed Çelebi ve Çelebi Sultan Mehmed’in (I. Mehmed’in) 1421 yılında ölümüne dek Osmanlı ile Bizans arasında şekillenen barış ortamı; Musa Çelebi’nin kazaskeri (baş yargıcı) sufi düşünür Şeyh Bedreddin hakkıında; Bedreddin’in kethüdası entellektüel sufi Türkmen Börklüce Mustafa, Börklüce’nin yoldaşlarından Torlak Kemal ve 1415- 16 yıllarında yaşanan eşitlikçi halk ayaklanması; I. Bayezid’in altı oğlundan dördü arasında, Süleyman Çelebi, İsa Çelebi, Mehmed Çelebi, Musa Çelebi arasında yaşanan içsavaşa sonradan, Mehmed Çelebi’nin 1413’de düzeni yeniden kurmasının ardından 1419’da dahil olan Mustafa Çelebi; yenilerek Bizans’a sığınan Mustafa Çelebi, ya da Osmanlı’nın adlandırması ile “Düzmece Mustafa”; Mustafa Çelebi’yi ve O’nunla birlikte yanına sığınmış olan eski İzmir egemeni Cüneyd Bey’i elinde tutmasının karşılığında her yıl I. Mehmed’den 300 bin akçe (yaklaşık 10 bin altın duka) para alan ve Osmanlı’ya haraç ödemeyi kesmiş olan II. Manuel; II. Murad’ın 1421’de tahta oturmasının ardından Mustafa Çelebi ile Cüneyd’i serbest bırakan II. Manuel Palaeologus; II. Manuel’in, Eflak’ın, Karamanoğulları’nın ve diğer bazı beyliklerin desteği ile Mustafa Çelebi’nin başlattığı taht kavgası ve ihanete uğrayan Mustafa Çelebi’nin yeğeni II. Murad tarafından katledilmesi; II. Murad’ın henüz 13 yaşında olan küçük kardeşi şehzade Mustafa’nın lalası İlyas Bey’in kışkırtması, Karamanoğulları’nın ve Germiyanoğulları’nın desteği ile başlayan taht kavgası; “Anadolu Beylerbeyliği” vaadinin ardından küçük Mustafa’yı kendi elleri ile II. Murad’ın güçlerine teslim eden lala İlyas; babası II. Manuel’in yanında “birlikte imparator” olan VIII. John Palaeologus’un Türkler’e karşı yardım sağlama amacıyla Venedik ve Milano üzerinden Macaristan’a yolculuğu; II. Murad ile yeniden vasallık anlaşması yapıp haraç ödemeye başlayan II. Manuel Palaeologus; Bizans tahtına tek başına oturan VIII. John Palaeologus ve 1423 yılında Bizans tarafından Venedik Cumhuriyeti’ne satılmış olan Selanik’in 1430 yılında Osmanlı tarafından alınışı; Konstantinopolis’te savaşan Venedik ve Ceneviz cumhuriyetleri; Peleponnese’nin (Mora’nın) despotu Theodore ve Thomas Palaeologus kardeşlerin Osmanlı’nın vasalı olmaları; Osmanlı’ya karşı yardım alabilme amacıyla Roma Katolik Kilisesi ile Bizans Ortodoks Kilisesi’ni birleştirmesi için Papa IV. Eugenius’u ikna etmeye çalışan VIII. John Palaeologus; kiliseler arası birliği onaylayan Florensa Konsülüne karşın gerçekleşemeyen birlik; I. Ulászló adıyla Macar tahtına oturtulan Polonya kralı III. Wladyslaw; Türkler’e karşı başarıları nedeniyle krallardan daha fazla tanınan Macar kumandan Hunyadi János; kral Ulászló’yu yönlendiren kardinal Zbigniev Oleshnicki; Papalık ve Venedik tarafından desteklenen Hunyadi János’un 1443- 44 Haçlı Seferi kampanyası; haçlı güçlerin Türkler’i Balkanlar’dan atma ve Bizans’ı kurtarma düşlerinin sonbulduğu 10 Kasım 1444 Varna Savaşı ve savaş alanında yaşamını yitiren Macar kralı Ulászló; Varna Savaşı sırasında Hristiyan saflara geçen, Arnavut prensleri birleştiren ve ölümüne dek Osmanlı’yı durduran Arnavut prensi İskender Bey (Skanderbeg, George Kastrioti); 1444 Varna zaferinin ardından tahtını 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bırakarak inzivaya çekilen ve gelişen olaylar nedeniyle 1446 yılı Ağustos sonlarında yeniden tahtına oturan II. Murad; Balkan halklarının ayaklanıp kendisine katılacakları umuduyla 1448’de şansını bir kez daha deneyen Hunyadi János’un İkinci Kosova Savaşı’nda aldığı ağır yenilgi; Konstantinopolis’in Türkler tarafından alınması için olgunlaşan şartlar; ağabeyi VIII. John Palaeologus’un Ekim 1448’de ölümünün ardından Ocak 1449’da Bizans tahtına oturan ve son Bizans imparatoru olan XI. Konstantin Palaeologus; II. Murad’ın 3 Şubat 1451 günü yaşamını yitirmesinin ardından 18 Şubat 1451 günü ikinci kez Osmanlı tahtına oturan II. Mehmed

 

20) Geriye bir erkek evlat bırakmadan ölen imparator VIII. John Palaeologus’un tahtına annesi Helena Dragas’ın yardımları ile oturan VIII. John’un kardeşi XI. Konstantin Palaeologus; Florensa Konsülü’nün almış olduğu kiliselerin birleşmesi kararının uygulanamayışı ve kiliselerin birleşmesi karşıtı muhalefetin başını çeken II. Gennadios Scholarios; son Bizans imparatoru XI. Konstantin Palaeologus’un kardeşleri ile birlikte ilk kez Mora despotu olarak görev yaptığı 1430’lu yıllardaki işleri ve XI. Konstantin’in öğretmeni Bizanslı filozof ve hümanist bilgin George Gemistus Plethon; XI. Konstantin’in ikinci Mora despotluğu sırasında yaptıkları ve 6 Ocak 1449 günü Bizans tahtına oturmadan önce yapmış olduğu iki evlilik; henüz onbir yaşında iken Amasya Sancağı’na yollanan II. Mehmed ve Mehmed’in öğretmenleri; Hunyadi János komutasında Macar-Eflak-Sırp ordusunun ilerleyişi, II. Murad’ın 18 yaşındaki sevgili oğlu Alâeddin’in ölümü haberi; Sırplar ve Macarlar ile barış yapmasının ardından Edirne’de tahtını hükümdar naibi olarak 12 yaşındaki oğlu II. Mehmed’e bırakıp Anadolu’da inzivaya çekilen II. Murad; Bizans’ın şehzade Orhan’ı salıvarmesi, başlayan şehzade Orhan sorunu, Hurufilik, Osmanlı Sarayı’nda Hurufi etkisi, yeşeren Hurufi sorunu, Edirne yangını, yeniçeri başkaldırısı, yapılmış olan anlaşmaya karşın hareketlenen Sırplar ve Macarlar ve tüm bu sorunların baskısı nedeniyle yeniden Osmanlı tahtına oturmak zorunda bırakılan II. Murad; Osmanlı’nın Varna zaferinin ardından Çandarlı Halil Paşa’nın tüm gayretlerine karşın tahtı terkedip Manisa Sarayı’na çekilen II. Murad, 12 yaşında ilk kez osmanlı tahtına oturtulan II. mehmed, Mehmed ve Çandarlı yanlıları olarak bölünen Osmanlı bürokrasisi; gölge payitaht haline gelen Manisa Sarayı ve yönetimde çift başlılık; Çandarlı Halil Paşa’nın kontrolunda olan yeniçeri askerinin “II. Murad sağ olduğu sürece II. Mehmed’in tahtta oturmasını istemiyoruz” söylemiyle başkaldırması, II. Murad’ı yeniden tahta oturtma operasyonu; Tahtan “gönül rızası ile inmiş” gibi gösterilerek ikinci kez Manisa’ya yollanan II. Mehmed’in yardımcıları, öğretmenleri, ilk oğlu II. Bayezid’in doğumu ve Mehmed’in istemeden yapmak zorunda kaldığı politik evlilik; II. Murad’ın 3 Şubat 1451’de ölümü, II. Mehmed Edirne’ye gelirken yeniçerileri kalkışmaya kışkırtarak gücünü gösteren Çandarlı Halil Paşa, Mehmed’in sorunu soğukkanlılıkla çözüşü ve olayı anlatan Mevlana İdris-i Bidlisi ve kitabı Heşt Bihişt hakkında bilgi; 18 Eylül 1451 günü resmen Osmanlı tahtına oturan II. Mehmed’in sevmediği Çandarlı Halil Paşa’yı yerinde bırakmasına karşılık gerçekleştirdiği ustaca bürokratik temizlik ile O’nu kontrol altına alması ve sekiz aylık yarım kardeşi Ahmed’i boğdurtması; Osmanlı tahtına ikinci kez oturan II. Mehmed’in Sırp Despotluğu, Macar Krallığı ve Bizans karşısındaki yatıştırıcı, gerçek niyetlerini gizleyici politikaları ve Bizanslı tarihçi Yorgios Sfrancis’in II. Mehmed’in tahta oturuşu ile ilgili yazdıkları; II. Mehmed’in Karamanoğlu İbrahim Bey’e karşı seferi ve XI. Konstantin Palaeologus’un elçilerinin şantajına soğukkanlı yanıtı; II. Mehmed’in Karamanoğulları Beyliği ile barış yapıp Edirne’ye dönüşü, yeniçeri ordusunu kontrolu altına alarak Çandarlı Halil Paşa’yı izole edişi, Konstantinopolis’in fethine hazırlanışı ve tedirginliği artan XI. Konstantin Palaeologus

 

21) Sultan II. Mehmed’in yabancı tarihçiler arasında da hayranlık uyandıran dil bilgisi, entellektüel merakları ve yetenekleri; başlangıçta II. Mehmed’e karşı tehditkar bir tavır takınmış olan Bizans imparatorunun kuşatmayı durdurabilmek için dil döküşü ve haraç verme önerisi; Osmanlı ordusunun asker ve ateşli silah gücü; tarafsızlıklarını ilaneden Galata’nın Cenevizli tüccarları; kent surlarını tamir ettirten XI. Konstantin, kenti savunacak asker sayısı ve askerin techizatı; fetih düşüncesini halka da kabulettirmeye çalışan II. Mehmed; kuşatmanın yapılmasına karşı çıkan veziriazam Çandarlı Halil Paşa, Halil Paşa’nın yandaşları ve bu konuda yapılan tartışmalar; Varna savaşı sırasında Macar ordusunda kullanılan ve Macarların “şakoloz” dedikleri Arkebüz adlı ilkel tüfeklerin Osmanlı ordusunda da kullanılmaya başlanması; topların dökümü ve devasa topu döken Macar usta Urban; kuşatma hazırlıkları çerçevesinde yapılan barış anlaşmaları, Osmanlı’nın batı sınırlarının güvenlik altına alınması, Mora despotluğunun hareketsiz kılınması, Bizans’a gidebilecek yardımların önünün kesilmesi, ekonominin düzeltilmesi, Rumeli Hisarı’nın inşaatı, Ceneviz ve Venedik için rahatsızlık unsuru olan bu inşaatın Bizans’da neden olduğu panik havası; Gennadios önderliğinde kiliselerin birleşmesine karşı muhalefetin propoganda söylemi, bitmeyen dini tartışmalar; geciken yardımlar, umutsuzca yapılan savunma hazırlıkları, savunma amacıyla alıkonulmaya çalışılan büyük ticari gemiler ve kaçanlar; Haliç’in ağzını kapatan zincir ve bu zincir konusunda tartışmalı bilgiler; diğerlerine göre daha zayıf olan Haliç surları; savunma işinde en önemli rolü üstlenen Venedikliler ve Cenevizliler; kentin güney kıyısında yeralan Eleutheros Limanı’nı (Theodosius Limanı’nı) korumakla görevli şehzade Orhan ve yanındaki Türk birliği; II. Mehmed’in kuşatma alanına ulaşması ve orduyu kuşatma düzenine sokması; Bizans tarafından reddedilen ilk teslim ol çağrısı ve XI. Konstantin’in kabul görmeyen karşı teklifi; Osmanlı toplarının yerleştiriliş tarzları ve sayıları, Osmanlı topçusunun surlarda gedik açmayı amaçlayan yeni atış tekniği ve devasa topum gürültüsünün yarattığı panik havası; Osmanlı donanmasının durduramadığı üç Ceneviz ve bir bizans yardım gemisi, bu başarısızlığın Osmanlı ordusu ve yönetimi arasında neden olduğu kriz, Akşemseddin’in II. Mehmed’e mektubu; karadan çekilerek Haliç’e indirilen Türk gemileri ve bu eylemin hazırlanışı, yapılışı, gemi sayıları hakkında farklı bilgiler, tartışmalar; Haliç’te Türk gemilerine başarısız Bizans saldırısı ve Galata’da yaşamakta olan bazı Cenevizli tüccarların Osmanlı hesabına casusluğu ve Osmanlı ordusuna malzeme sağlamaları; Çandarlı Halil Paşa’nın kuşatmanın kaldırılması için çaba sarfedişi; ilk ve ikinci büyük genel saldırılar; son büyük saldırıdan önce Bizans’a yapılan “teslim ol” çağrısı ve Bizans’ın yanıtı hakkında

 

22) İmparator XI. Konstantin’e ikinci kez “teslim ol” çağrısı ve O’nun yanıtı; son büyük saldırının ince ince hazırlanışı; gücün yoğunlaştığı, “siklet merkezi”nin kurulduğu sur kesimi ve kente nereden girildiği konusunda tartışmalar; imparator XI. Konstantin’in ölümü, büyük dük Notaras’ın yakalanışı ve idamı, şehzade Orhan’ın sonu; Çandarlı Halil Paşa’nın idamı; fethedilen kentin üç gün boyunca yağmalanması ve II. Mehmed’in yıkımdan kurtardığı yerler; kendisini Roma’nın varisi olarak gören ama, aynızamanda Doğulu olan, Doğu’nun mirasını da sürdüren II. Mehmed; Çizme’nin güneydoğu kıyısındaki Otranto’yu alarak Roma’yı fethetmeyi planlayan ama, ömrü yetmeyen II. Mehmed; II. Mehmed’in Roma Ortodoks Kilisesi patrikliğine getirdiği kiliseler arası birleşmenin muhalifi II. Gennadius Scholarius; imparator XI. Konstantin’in Osmanlı paşası olan iki yeğeni; Osmanlı sınırları içinde Ermeni Patrikliği’nin kuruluşu; Trabzon Rum İmparatorluğu’nun sonu; Karamanoğulları Beyliği’nin sonu, Ak Koyunlu hükümdarı Uzun Hasan karşısında kazanılan zafer ve bu zaferin etkileri; Kırım Hanlığı’nın Osmanlı’ya bağlanışı ve Karadeniz’de bulunan Ceneviz kolonilerinin alınışı; kesintisiz süren fetihler, Venedik-Osmanlı savaşı, Mora üzerinde kesin egemenlik sağlanması; II. Mehmed’in imparatorluğu merkezileştirmesi, devlet sınıflarının kesin çizgileri ile belirmeleri ve günümüze yankıları; II. Mehmed’in laik yasaları, ekonomi politikaları ve ölümünün ardından II. Mehmed politikalarına karşı gelişen reaksiyon; fetihten sonra iskana tabi tutulan, imar edilen ve payitaht yapılan Konstantinopolis; Konstantinopolis’in fethi ile “İpek Yolu” ticareti üzerinde tam bir egemenlik kuran Osmanlı, dünya açısından Konstantinopolis’in Türkler tarafından alınışının önemi, yeni ticaret yolları arayan Batı ve keşifler; “İstanbul” sözcüğünün kökeni ve serüveni süren İstanbul

 

ek:

Yusuf Küpeli, Dinin, ulusal değerlerin, İstanbul’u fethetmiş olan II. Mehmed’in istismarı, ırk ve din ayrımcılığı ve nefret suçları üzerine çok kısa notlar

 

 önsöz yerine

 

 

Türkiye- politika- ekonomi- tarih   

 

Kültür 

 

Kol ve kafa emekçileri

 

Irkçılık, Faşizm

 

Sovyet Devrimi

 

KAFKASLAR

 

Direnen Irak  & Iraq-english

 

Filistin Memleketimdir

 

Asya, Çin, Güneydoğu Asya, Vietnam, Japonya

 

ABD- AB- 11 Eylül- konspirasyon

 

Latinamerika & Afrika

 

İnsan Hakları

 

Kürtler

 

Türkler, Osmanlı, Balkanlar ve Ortadoğu

 

Türkiye'den yazılar

 

Basından

 

Söylesiler

 

Kriminalite, hırsızlık, haksızlık

 

Sinbad'ı hazırlayan Küpeli hakkında çok kısa bilgi

 

linkler

 

Nazım Hikmet'in kendi sesinden  & Nazım Hikmet’in Menderes’i uyaran  şiiri & bir anı

aslında Tayyip Erdoğan ve avanesi için de bir uyarıdır. Aynı şiir, TV ekranlarında boygösteren vıcık vıcık dizilerle, miğde kaldıran sahte dökümanterlerle, yalanların havalarda uçuştuğu sözde tartışma programları aracılığıyla 27 Mayıs’a saldırmaya çalışan sahtekarlar için de bir uyarıdır…

HAVANA (LA HABANA) RÖPÖRTAJI, NAZIM HİKMET'in KENDİ SESİNDEN KÜBA DEVRİM TARİHİ. ANADOLU'dan ve DÜNYAMIZIN DİĞER HALKLARINDAN ÇAĞRIŞIMLARLA KÜBA DEVRİMİ VE KAZANDIRDIKLARI ÜZERİ GERÇEKLER. + Nazım Hikmet'ten diğer bazı şiirler

Nazım Hikmet'ten iki şiir, KIYAMET SURELERİ:

1) ALÂMETLER SURESİ 

2) TEBAHHUR SURESİ 

yukarıdaki sözkonusu şiirler hakkında not ve biraz acıklı-komik bir anı

Yusuf Küpeli, Tolkien’in “Yüzük” üçlüsü, “Kıralın Dönüşü”, bolkeseden verilen Oscar ödülleri ve W. Bush’un “HaçlıSeferi”  Tolkien’in bu ikiye bölünmüş olan ve sembolleriyle birlikte birbirlerine karşı savaşan gerçekdışı “siyah” ve “beyaz” dünyasında, “aydınlığın” safında, “iyiliği, güzeliği, yapıcılığı, adaleti, erdemi, cesareti” simgeleyenler Batı’nın Kuzeyli veya Germen kökenli, mavi gözlü, sarı saçlı “kahramanları” ve onların kartallardan oluşan sembolleri durmaktadır... Diğer yanda, “karanlığın” safında ise, “hertürlü kötülüğün, yıkıcılığın, saldırganlığın, talanın, hilebazlığın, ahmaklığın, korkaklığın” temsilcileri olarak gösterilen kara kafalı, kara gözlü, çıkık elmacık kemikli, yüzleri iyice deforme edilmiş şeytani Asyalı halklar vardır... Örneğin, eserlerinde İngiliz emperyalizminin ruhunu, dünyaya bakışını yansıtan Hindistan doğumlu ünlü İngiliz yazarı Rudyard Kipling (1865- 1936), “Batı batıdır, Doğu ise doğu; bu ikisi savaş alanı dışında asla karşılaşmazlar!”, demiştir. Tolkien’in verdiği mesaj da bundan başka birşey değildir ve “Kıralın Dönüşü” filmindeki o -kurgu- savaş alanında yokedilen Doğu’nun dünyasıdır. Şüphesiz Batı’nın insancıl bir kültürü, insancıl yazarları da...

 

Yusuf Küpeli, Bazı yerli faşist yalanlar, Thomas More, Ütopya, Vatikan ve Hitler üzerine kısa notlar

(...) Papa XI. Pius (= XI. “inanmış”, veya XI. “mu’tekid”), 1935 yılında Thomas More’i Vatikan’ın “azizler” listesine almıştır. Papa tarafından inancın kutsal “şehidi” mertebesi ile taçlanan More’in “küçük altın kitabı” Ütopya, asıl bundan sonra ön plana çıkartılarak milyonlarca nüsha basılıp dağıtılmaya başlamıştır. Bu olaydan sonra Thomas More, Ütopya adlı yapıtıyla dünyamızda tanınmıştır.  (...) Tek ayak üzerinde hertürlü yalanı utanmadan kıvırabilen faşist karakterlerin ne Türk milletinin tarihi kahramanlarıyla, ne halkın insancıl kültürüyle, ne yine halkın gerçek sorunlarıyla, ve ne de herhangi bilimsel bir gerçekle uzaktan yakından bağları yoktur ama, tüm bu gerçekleri usanmadan anlaşılır biçimde madde madde halka anlatabilecek aydınlara gereksinim vardır

 

Yusuf Küpeli, Kürt dili üzerine kısa notlar

(...) Dilbilimcilerin konu ile ilgili olanlarına göre, kürtçe, Hint-Avrupai dil grubu içinde İran dilleri ailesindendir.  Kürt dili, persce (farsca), farsçanın bir biçimi olan dari, paştun, beluci, tacik dilleri ile yakın akrabadır. Aynı uzmanlara göre, günümüz farsçası ve kürtçe, her ikiside köken olarak orta-İran diline dayanmaktadırlar. Eski düalist İran dini Zoroastrinizm’in kutsal kitabı Avesta’nın Part (İ.Ö. 246- İ.S. 224) ve Sasani (224- 651) egemenliği dönemlerinde kaleme alınmış bölümleri bu gerçeğin kanıtları olmaktadır. Kısacası, her iki dilin kökleri de Avesta’nın bu dönemde kaleme alınmış metinlerine uzanmaktadır… metnin tamamı için tıkla

 

Yusuf Küpeli, “YÜZ TEMEL ESER” VE YOZLAŞMA ÜZERİNE BİRKAÇ SÖZ REZİLLİK, BÖYLE YOZ BİR KÜLTÜR HERZAMAN VARDI AMA, ARTIK PİSLİK ALTIN ÇAĞINI YAŞIYOR ANLAŞILAN. HERŞEYDEN ÖTE PİSLİK GÖLGEDEN, GİZLENDİĞİ LAĞAM ÇUKURUNDAN TAŞARAK GÜNIŞIĞINA ÇIKIYOR, KENDİSİNİ AÇIKÇA İFADE EDECEK ORTAMI VE CESARETİ BULUYOR... BU DURUMUN TEK SUÇLUSU MEVCUT İKTİDAR VE ÖNCEKİLER DEĞİLLERDİR. OLAY, BİR- İKİ YAYINEVİNİ MAHKEMEYE VEREREK, “YÜZ TEMEL ESER” DENEN UTANMAZLIĞI HAZIRLAYANLARI SUÇLAYARAK KAPATILAMAZ. BU İŞİN KÖKLERİ DERİNLERDEDİR... (...) ASIL TEHLİKELİ OLAN SİLAHSIZLANDIRMA, BEYİNLERDE BAŞLAYAN SİLAHSIZLANDIRMADIR, YOZLAŞTIRMADIR VE ANLAŞILAN BU KONUDA TÜRKİYE TOPLUMU İÇİNDE ÖNEMLİ MESAFELER ALINMIŞTIR...

 

 

 

 Yusuf  Küpeli, Birilerinin "özgürlükler" adına savunmakta oldukları sıkmabaş modasının ve kara çarşafın tarihi kökleri ve toplumsal anlamı  (metnin tamamına ulaşmak için tıkla)

 

Yusuf Küpeli, Bayramı yaşayamıyan açlar ve yarı-açlar, işsizler, yiyici duyarsız sahtekar yalancı yöneticilerin ihanetleri nedeniyle en ufak bir doğal felakette bile yaşamlarını ve tüm varlıklarını yitirenler, ülkelerin doğal kaynaklarını elegeçirmek amacıyla en modern silahlarla saldıran emperyalist merkezlerin kurbanları olanlar, ve henüz sosyal bir varlık olma özelliklerini ve insani duyarlılıklarını yitirmemiş olanlar için bayram kutlamasının bir anlamı varmı? Var mı?

Türkiye’de ve dünya da İslam inancına sahip onmilyonlarca, milyarlarca insan geleneklere uygun olarak bayram kutlayacak olsa da, böyle bir dünya da ve Türkiye’de kaç kişi gerçekten bayramı yaşayabilmektedir? Eğer anlatıldığı, yazılıp çizildiği gibi bayram, bireyler için sosyal anlamda bir mutluluk kaynağı, kötülüklerin unutulduğu bir sevinç ve kaynaşma günü ise, Türkiye’de ve diğer halkı müslüman olan ülkelerde, örneğin Afganistan’da, örneğin Irak’ta, örneğin Filistin’de, örneğin daha dün yıkılmış olan Gazze’de, Örneğin -yöneticilerinin ihanetleri nedeniyle- sel felaketlerinde insanların yokolduğu Türkiye’de, yoksulluğun, açlığın, hastalıkların, köle ticaretinin, çocuk askerlerin, doğa yıkımının kol gezdiği bir dünyada, kim nasıl ve hangi bayramı kutlayacak?

(...) Bu bir kehanet değildir… Hassaslaşmış duyguları ile de görebilenler, herhangi bir derin ulusal ve uluslararası kriz anında, Türkiye toplumunun...

(...) Yine de herşeye karşın, bu son söylenenlerin hatalı olmasını umarak, toplumda bayramı kutlayabilecek gücü kalmış olanların bayramlarını kutlar, felaketlerde yakınlarını yitirmiş olanlara ise başsağlığı, sabır ve umut dileriz...

Bayramın tarihi kökü hakkında birkaç söz söylemek gerekirse...

metnin devamı için tıkla 

 

Yusuf Küpeli, ORUÇ, ŞEKER  ve KURBAN BAYRAMLARI ÜZERİNE ÇOK KISA BİLGİLER

 

 

 

Atom bombasına uzanan bilimsel araştırma sürecini, bombanın yapılışını, kullanılmasını ve yayılmasını anlatan “Yaşamın ve ölümün emrinde nükleer enerji” başlıklı kitabın ilk bölümlerini Sinbad’da yayınlamaya karar verdim. .- Yusuf Küpeli, 12.05.2006

Yusuf Küpeli, Yaşamın ve ölümün emrinde nükleer enerji

a- Hıroşima, Nagasaki, Nükleer enerji  ve rakipsiz  dünya egemenliği düşleri

b- Geçmişin felsefi atom teorisinden modern atom teorisine geçişi sağlayan bilimsel buluşlar,  sözkonus buluşlarda kullanılan bazı adlar ve bilim adamlarının sorumlulukları üzerine

c- Atomun parçalanabilirliğinin anlaşılması, nükleer teknoloji de bazı ilk adımlar ve yeniden bilim adamlarının ağır sorumlulukları üzerine

d- Savaş alanında kullanılamayan Nazi bombası  

e- Zamana karşı Atom Bombası imali yarışı, Manhattan Projesi, Los Alamos Bilimsel Labaratuarı, “Küçük Oğlan” ve “Şişman Adam”  15.05.2006

f- “Soğuk Savaş”ı başlatan ABD yönetiminin saldırgan politikaları, aynı süreç içinde Los Alamos Bilimsel Labaratuarı, Hidrojen Bombası ve bu bombanın yapımına karşı olan Oppenheimer üzerine (29 Mayıs 2006)

g- Sovyetler Birliği’nin ilk atom bombası deneyi, ABD’nin nükleer tekelinin yıkılışı ve “Çar Bombası” üzerine notlar  4 Haziran 2006

h- Soğuk Savaş’ın en ağır günleri, yeni faşist örgütlenmelerin ürettikleri komünizm korkusu, Senatör Joseph McCarthy’nin “komünist” avı, nükleer istihbarat, Kore Savaşı’nın gölgesinde nükleer casusluk duruşmaları ve Rosenberg çiftinin idamları (en son, yeni bölüm, 4 Temmuz 2006  devamı var)

 

 

http://www.sinbad.nu/ 

 

 

 

yusufk@telia.com

http://www.sinbad.nu/